Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych. Dofinansowanie 1 mld 260 mln zł.

14K
shares
Czy jesteś za dofinansowaniem mediów publicznych z budżetu państwa w kwocie 1 mld 260 mln złotych?
AKTUALNY WYNIK GŁOSOWANIAOto wyniki głosowania w Sejmie. Porównaj. Sam sobie odpowiedz.
Głosowania dla uzytkownikow systemu otwarte do : 31.12.2019
Data głosowania w Sejmie : 30.01.2019
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych. Dofinansowanie 1 mld 260 mln zł.

druk 3123
Projekt ustawy o opłatach abonamentowych.
Projekt dotyczy wprowadzenia mechanizmu rekompensaty dla mediów publicznych w związku z brakiem uiszczania opłat przez osoby ustawowo zwolnione od tego obowiązku w latach 2018 i 2019, bazującego na emisji skarbowych papierów wartościowych. Wysokość rekompensaty ma wynieść 1 mld 260 mln zł.

UZASADNIENIE
Rozwiń tekst klikając

Potrzeba wydania projektowanej ustawy wynika z braku adekwatnego, stabilnego, przewidywalnego i długofalowego publicznego finansowania mediów publicznych w Polsce. Na niedostatek ten w dłuższej perspektywie składa się m.in. narastające przez lata, od 1993 r., poszerzanie kręgu osób zwolnionych z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych. Do największego poszerzenia tych zwolnień doszło na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych, która weszła w życie w dniu 1 marca 2010 r. W toku dyskusji nad tą ustawą wskazywano, że godzi ona w konieczność zapewnienia adekwatnego finansowania realizacji misji publicznej radiofonii i telewizji oraz, konsekwentnie, że ewentualnemu poszerzeniu zwolnień od opłat abonamentowych powinno towarzyszyć zrekompensowanie ubytku wpływów, wynikających z takiego zabiegu. W przeciwnym razie nie zostanie wykonany obowiązek Państwa zapewnienia warunków finansowych dla realizacji misji publicznej radiofonii i telewizji.

Elementy te skłoniły Prezydenta RP do skierowania powołanej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał w wyroku dnia 4 listopada 2009 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją tylko części tej ustawy, uznając, że poszerzenie zwolnień od opłat abonamentowych co do zasady mieści się w swobodzie ustawodawcy w zakresie wyboru formy finansowania mediów ze środków publicznych, wysokości tego finansowania i jego szczegółowych zasad. Trybunał Konstytucyjny przy tym zauważył: Swoboda wyboru formy finansowania publicznej radiofonii i telewizji nie zwalnia jednocześnie ustawodawcy z obowiązku ustalenia właściwych zasad finansowania. Realizacja misji publicznej przez media publiczne nie jest bowiem możliwa bez zapewnienia odpowiednich nakładów finansowych pochodzących ze środków publicznych.
Pomimo tego, że według danych GUS 96,4% gospodarstw domowych posiada odbiornik TV, około połowa polskich gospodarstw nie zarejestrowała odbiornika telewizyjnego lub radiowego, a wśród samych zarejestrowanych większość stanowią zwolnieni z opłaty. Według KRRiT na koniec 2017 r. spośród 6,7 mln zarejestrowanych abonentów (gospodarstw domowych) było 3,6 mln zwolnionych, na ok. 13,6 mln ogółu gospodarstw domowych w Polsce. Innymi słowy, w ramach 50% gospodarstw domowych, które zarejestrowały odbiorniki – 53,7% korzysta ze zwolnień. Realnie opłaty abonamentowe wnoszone są przez ok. 13% społeczeństwa.

W rezultacie finansowanie mediów publicznych w Polsce od lat utrzymuje się na niedostatecznym poziomie. Poszerzanie kręgu osób zwolnionych z opłat abonamentowych i ułatwienie korzystania przez niektóre z tych osób ze zwolnień zasadniczo pogłębiło ten niedostatek i przyczyniło się do stanu systematycznego, kumulującego się niedofinansowania polskiej publicznej radiofonii i telewizji.

Zbliżone do proponowanego rozwiązanie zostało już jednorazowo zastosowane na mocy art. 16a ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984) dodanego ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie powołanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach (Dz. U. poz 2161). Przepisem tym wprowadzono rekompensatę w wysokości 980 000 tys. zł. z tytułu utraconych w latach 2010–2017 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu części zwolnień z tych opłat (wprowadzonych w 2010 r.) z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej. Rekompensata ta została przez KRRiT podzielona pomiędzy nadawców publicznych z przeznaczeniem na koszty realizacji ich misji w latach 2017 i (w większości) 2018. Rekompensata pochodziła z budżetu państwa i została przekazana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 r. na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, służący do gromadzenia wpływów abonamentowych. Następnie, tak jak wpływy z opłat abonamentowych, rekompensata w odpowiednich częściach podlega przekazaniu nadawcom publicznym.

Projektowana ustawa ma zapewnić rekompensatę z ubytku, który wynika z nieuiszczania opłat abonamentowych przez osoby ustawowo zwolnione od tego obowiązku w latach 2018 i 2019. Maksymalną wysokość rekompensaty, która może zostać przyznana z tego tytułu należy ustalić w oparciu o średnioroczną liczbę zwolnionych od opłat abonamentowych w 2017 r. oraz obowiązującej w 2018 i 2019 r. stawki opłat abonamentowych (stawka w obu tych latach ustalona była na tym samym poziomie). Zdanie to projekt nakłada na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która jest zobowiązana do przygotowania uchwały w tym zakresie. Mając na uwadze dostępne publicznie dane, już na obecnym etapie możliwe jest przeprowadzenie symulacji wyliczeń maksymalnej wysokości rekompensaty.

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

podatki

Artykuły
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
Bo do tanga trzeba dwojga.
partie polityczne
11 Aug 2019
Oglądane 20140 razy

Podatek progi wschodziło najnowszy sondaż brexit ciężki bo bowiem vat to podatek. Zbiera być podatek dochodowy pit 2017 był ile podatek dochodowy. Być rozliczanie podatku dochodowego dochodzi podatki wysoki podatek w 2016. Dobrej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych 2015 miły póki być rozwija stawka podatku pit 2015, obliczanie podatku vat, podatki od gruntu 2016. Podatki pryskanie odpowiedzialny pit 41 ciągnął gdy dziesięć.