Obywatelska Kontrola Wyborów

Klauzula informacyjna
Czytaj więcej
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 34/38/6, 53-660 Wrocław, („Administrator”).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora: iod@ruchkukiza.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rejestracji w serwisie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.
4. Dane osobowe będą przekazywane wydawcy systemu informatycznego.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrejestrowania przez użytkownika konta w serwisie.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu dokonania rejestracji w serwisie internetowym.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
10. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w jakimkolwiek innym celu.
 
Jeśli chcesz:

 • wyróżnić się w swojej społeczności
 • zobaczyć od środka,jak funkcjonuje nasza demokracja
 • uczestniczyć w liczeniu głosów
 • współtworzyć pierwszą ogólnopolską obywatelską i bezpartyjną sieć sprawowania bezpośredniej władzy w państwie
 • otrzymać dietę od 350 zł do 500 zł za jeden dzień pracy w komisji

Zgłoś się.

UWAGA
1.Praca w obwodowej komisji wyborczej jest wynagradzana przez urząd gminy.
2.Do pracy w komisji mogą kierować podmioty startujące w wyborach i gmina musi zatrudnić wskazanych kandydatów.

Jakie wynagrodzenie przysługuje członkom komisji?
Rozwiń tekst klikając

Członkowi obwodowej komisji wyborczej przysługują:

 • zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzaniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania,
  w wysokości od 350 do 500 zł (czytaj szczegóły uchwały PKW)
 • diety na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (dieta nie przysługuje za dzień wyborów),
 • zwrot kosztów przejazdów i dojazdów publicznymi środkami komunikacji (za zgodą przewodniczącego komisji może to być zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem),
 • przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.
 • korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Opis szczegółowych warunków zatrudnienia znajdziesz w treści Kodeksu Wyborczego oraz w decyzjach PKW.

 

Dlaczego ta funkcja obywatelska jest bardzo ważna
Czytaj więcej o idei tego projektu

Czasami istotne dla sposobu pełnienia władzy bywa kilka procent głosów w wyborach, które decydują o samodzielnej większości w Sejmie lub koalicji. Wady organizacji procesu weryfikacji ważności głosów i ich liczenia, mogą być pokusą dla działaczy partyjnych zasiadających w komisjach wyborczych,by poprawić wyniki ich „ukochanej” partii.
Dla społeczeństwa obywatelskiego wyjątkowo istotna jest zatem dbałość o szczegóły, o najmniejsze liczby przy podliczeniu i ocenie każdej karty głosowania.
Jeśli jesteś zainteresowany ofertą, rozpocznij rejestrację: