Regulamin serwisu głosowania

Regulamin nieodpłatnych usług elektronicznych w systemie Kukiz15.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług systemu Kukiz’15, dostępnego na stronie podłączonej do domeny Kukiz15.pl oraz na innych domenach i stronach stowarzyszonych, które współdzielą i udostępniają swoim użytkownikom narzędzia dostępne na stronie kukiz15.pl (dalej „Usługa”).
1.2. Usługa organizowana jest przez  Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolnicza 34/38/6, 53-660 Wrocław, wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000599414,  NIP: 8982216779, Regon: 36364947500000, (dalej: „Kukiz’15”).
1.3. Kukiz15 organizuje Usługę z wykorzystaniem licencji systemu oprogramowania Webook dostarczonego przez spółkę Ima4u.pl. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

  1. USŁUGA

2.1. Usługa realizowana jest poprzez :

– udostępnianie korzystania zarejestrowanym użytkownikom z różnych elektronicznych narzędzi demokracji bezpośredniej w szczególności – głosowań, debat, elektronicznego wsparcia aktywności obywatelskiej takiej jak np. zbieranie podpisów pod projektami referendów, obywatelskich wniosków ustawodawczych, list poparcia dla podmiotów startujących w wyborach. Niniejsza lista może być dowolnie rozszerzana przez dostawcę Usługi.

– komunikowaniu się z zarejestrowanymi użytkownikami drogą elektroniczną lub telefonicznie, z wykorzystaniem pozostawionych danych takich jak : adres e-mail, telefon lub profili i komunikatorów społecznościowych.

2.2.Usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony. Każdy użytkownik przystępuję do użytkowania systemu dobrowolnie i może w każdej chwili usunąć swoje konto
2.3. Usługa świadczona jest dla osób posiadających Konto Kukiz’15 (zwane dalej „Kontem”), którzy wyrazili chęć otrzymywania komunikatów i korzystania z narzędzi Usłgui i w tym celu  podały w tym celu adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane kontaktowe (zwanych dalej: „Użytkownikami”).

III. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

3.1. Świadczenie Usługi odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych RODO, jak również przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
3.2. W ramach korzystania z Usługi niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:
3.2.1. Informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego;
3.2.2. Informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Kukiz’15 lub osób trzecich;
3.2.3. Innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
3.3. W celu właściwego korzystania z Usługi Użytkownik powinien posiadać:
3.3.1. komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet;
3.3.2. włączyć obsługę plików cookies;
3.3.3. włączyć obsługę okien wyskakujących (pop – up);
3.3.4. włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
3.3.5. system operacyjny (Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze).
3. 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronach www.kukiz15.pl

  1. REKLAMACJE

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane:
a) na piśmie, na adres Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15, ul. Sokolnicza 34/38/6, 53-660 Wrocław
4.2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter, oraz opcjonalnie adres korespondencyjny), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
4.3. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Kukiz’15 w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.4 poniżej.
4.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kukiz’15 powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
4.5. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
4.6 Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 ze zm.).

  1. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolnicza 34/38/6, 53-660 Wrocław.
Dane przetwarzane są w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci wysyłki Newslettera, w tym rozpatrywania reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newslettera.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, polegającej na świadczeniu przez Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 drogą elektroniczną usługi w postaci wysyłki Newslettera.
Dostęp do danych Użytkowników mają: pracownicy Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 odpowiedzialni za obsługę usługi Newsletter oraz podmioty współpracujące Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 obsługujące systemy informatyczne konieczne do wysyłki Newslettera.
Dane osobowe Użytkowników służące do wysyłki Newslettera będą przechowywane:
w przypadku, gdy Newsletter został zamówiony przez Użytkownika nieposiadającego  Konta Kukiz’15 (w przypadkach, o których mowa w pkt. II ust.2.4 b), c), d)) – przez 2 lata od dnia rezygnacji;
w przypadku, gdy Newsletter został zamówiony przez Użytkownika podczas rejestracji lub korzystania z Cyfrowego Konta Kukiz’15 (w przypadku, o którym mowa w pkt. II ust. 2.4. a)) – przez 2 lata od dnia usunięcia Konta Kukiz’15.
Użytkownikowi przysługuje prawo do:
żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 Państwa danych osobowych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownicy mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@ruchkukiza.pl
Dane Użytkowników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

  1. ZMIANA REGULAMINU I DOSTĘP DO REGULAMINU

6.1. Kukiz’15 zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Kukiz’15 określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Kukiz’15, a także w celu usprawnienia świadczenia Usługi, poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Kukiz’15 wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Kukiz’15 www.kukiz15.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obowiązywania zmienionego Regulaminu.
6.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Usługi w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
6.3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.kukiz15.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej Usługi następuje przez przesłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach zamówienia Newslettera.